Javascript-Code für 2D-DCT


function dct()
	{
	a = new Array(8);
    for (i=0;i < a.length;++i)
	 a[i]=new Array(8);

    /* Einlesen der Werte aus dem Formular */
    /* hier weggelassen */

	erg = new Array(8);
	for (i=0;i< erg.length;++i)
	 erg[i] = new Array(8);

    alert("Jetzt folgt etwas Gleitpunkt-Arithmetik. Bitte etwas Geduld.");

	for (i=0;i< 8;++i)
	 for (j=0;j< 8;++j)
		{
		herg=0;
		for (k=0;k< 8;++k)
		 for (l=0;l< 8;++l)
			herg=herg+a[k][l]*Math.cos(i*Math.PI*((2*k)+1)/16)*Math.cos(j*Math.PI*((2*l)+1)/16);
		if ((i==0)&&(j!=0))
		 herg=herg*1/Math.SQRT2;
        if ((j==0)&&(i!=0))
		 herg=herg*1/Math.SQRT2;
        if ((j==0)&&(i==0))
		 herg=0.5*herg;
		erg[i][j]=0.25*herg;		
		}
		
		/* Ausgeben der Werte */
		/* hier weggelassen */
     }

13.01.2000
Tim Suchanek