Javascript-Code für 2D-IDCT


function dct()
	{
	a = new Array(8);
    for (i=0;i < a.length;++i)
	 a[i]=new Array(8);

    /* Einlesen der Werte aus dem Formular */
    /* hier weggelassen */

	erg = new Array(8);
	for (i=0;i< erg.length;++i)
	 erg[i] = new Array(8);

    alert("Jetzt folgt etwas Gleitpunkt-Arithmetik. Bitte etwas Geduld.");

	for (i=0;i< 8;++i)
	 for (j=0;j< 8;++j)
		{
		erg[i][j]=0;
		for (k=0;k< 8;++k)
		 for (l=0;l< 8;++l)
		   {
			herg=0.25*a[k][l]*Math.cos((((2*i)+1)*k*Math.PI)/16)*Math.cos((((2*j)+1)*l*Math.PI)/16);	
            if ((k==0)&&(l==0))
			 herg=0.5*herg;	
            if ((k!=0)&&(l==0))
			 herg=herg*1/Math.SQRT2;	
			if ((k==0)&&(l!=0))
			 herg=herg*1/Math.SQRT2;
            erg[i][j]=erg[i][j]+herg; 
		   }	
		}
		
		/* Ausgeben der Werte */
		/* hier weggelassen */
     }

13.01.2000
Tim Suchanek